Αναφορά του UroToday στα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης μας

Δρ. Εύη Βογιατζή Γενετίστρια – Εμβρυολόγος

Το UroToday είναι στη πρώτη γραμμή του δυναμικού τομέα της ουρολογίας παγκοσμίως, καλύπτοντας όλες τις νέες επιστημονικές εξελίξεις και κλινικό περιεχόμενο με ισχυρή απήχηση σε επιστήμονες και ασθενείς. 

Το UroToday είναι στη πρώτη γραμμή του δυναμικού τομέα της ουρολογίας παγκοσμίως, καλύπτοντας όλες τις νέες επιστημονικές εξελίξεις και κλινικό περιεχόμενο με ισχυρή απήχηση σε επιστήμονες και ασθενείς.

“Male Age and Progressive Sperm Motility Are Critical Factors Affecting Embryological and Clinical Outcomes in Oocyte Donor ICSI Cycles – Beyond the Abstract”

Οι αρσενικοί γαμέτες παράγονται συνήθως σε εκατομμύρια και αυτή η βιολογική διαδικασία από μόνη της θα έπρεπε να υποδεικνύει ότι δεν είναι όλα τα σπερματοζωάρια εξίσου ποιοτικά. Θα πρέπει, επομένως, να αποφεύγουμε να βλέπουμε το σπερμοδιάγραμμα και τις παραμέτρους σπέρματος ως απόλυτους αριθμούς εντός ή εκτός ορίων, αλλά αντίθετα να αναζητούμε τους παράγοντες λειτουργίας του σπέρματος που είναι καθοριστικοί σε ένα θετικό αναπαραγωγικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή της ενδοκυτταροπλασματικής έγχυσης σπέρματος (μικρογονιμοποίηση – ICSI) στις διαθέσιμες θεραπείες μέσω των τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επέτρεψε σημαντικά περισσότερες συλλήψεις και γεννήσεις και ειδικά σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας με σοβαρά επηρεασμένο πληθυσμό, κινητικότητα και μορφολογία σπερματοζωαρίων. Παρόλο που στους κύκλους ICSI υπάρχει απομόνωση των γαμετών, βελτιστοποίηση των συνθηκών αναπαραγωγής και επιλογή σπερματοζωαρίων για έγχυση απευθείας στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου, το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών μπορεί να είναι μη γονιμοποιημένα ωάρια, υπολειπόμενη ανάπτυξη και ποιότητα των εμβρύων και αρνητικό αποτέλεσμα εμφύτευσης του εμβρύου και εξέλιξης της εγκυμοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα των χαρακτηριστικών του “επιτυχημένου” σπέρματος ως προς τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ώστε να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τις εμβρυολογικές μεθόδους και επιπλέον να ενθαρρύνουμε την ιατρική διαχείριση με επίκεντρο τον ασθενή. Παρόλο που οι νέοι δυνητικοί βιοδείκτες της ανδρικής γονιμότητας τείνουν να στρέφουν τα επιστημονικά μας ενδιαφέροντα προς νέες κατευθύνσεις, είναι πράγματι πρόκληση να επιστρέψουμε σε απλούστερες ερευνητικές αναζητήσεις: “Oι βασικές παράμετροι του σπέρματος μπορεί να εμφανίζουν έναν πιο σύνθετο ρόλο από τον προφανή, αντανακλώντας την αναπαραγωγική δυναμική σε ένα περιβάλλον που μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι παρακάμπτει τον ανδρικό παράγοντα, όπως η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και συγκεκριμένα η ICSI.”

Σχεδιάσαμε μια αναδρομική μελέτη με ελάχιστη επίδραση του γυναικείου παράγοντα στο κλινικό αποτέλεσμα υιοθετώντας αρχικά ένα μοντέλο δωρεάς ωαρίων. Για την αξιολόγηση της αναπαραγωγικής απόδοσης των μεταβλητών τιμών των παραμέτρων σπέρματος συγκρίναμε φυσιολογικές παραμέτρους με περιστατικά ανδρικής υπογονιμότητας όπως ολιγοσπερμία, ασθενοσπερμία και τερατοσπερμία με βάση τα κριτήρια του ΠΟΥ που εφαρμόζονταν την εποχή διενέργειας των κύκλων. Συγκεκριμένα, αναλύσαμε και συγκρίναμε 339 κύκλους OD-ICSI ως προς τα εμβρυολογικά τους αποτελέσματα (γονιμοποίηση, σχηματισμός βλαστοκύστης, ποσοστό εμβρύων καλής ποιότητας) καθώς και τα κλινικά τους αποτελέσματα (βιοχημική κύηση, κλινική κύηση, ζωντανή γέννηση και αποβολή). Επιπλέον, αναλύσαμε και συγκρίναμε όλα τα δημογραφικά δεδομένα καθώς και την ηλικία των ανδρών που έχει αποδειχθεί προηγουμένως ότι επηρεάζει τη σπερματογένεση και τις εμβρυολογικές και κλινικές παραμέτρους της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε μια σαφώς σημαντική επίδραση της αρχικής κινητικότητας του σπέρματος, του αριθμού των σπερματοζωαρίων και της ηλικίας του άνδρα στα εμβρυολογικά και αναπαραγωγικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, η χαμηλή προωθητική κινητικότητα στο δείγμα σπέρματος επιδρά αρνητικά στα ποσοστά γονιμοποίησης των ωαρίων μέσω ICSI, στην ποιότητα των εμβρύων που προκύπτουν, καθώς και στα ποσοστά εμφύτευσης, κλινικής κύησης και γέννησης. Ο χαμηλός αρχικός αριθμός των σπερματοζωαρίων στο δείγμα συσχετίζεται με χαμηλά ποσοστά γονιμοποίησης, με φτωχότερη ποιότητα εμβρύων και χαμηλότερη πιθανότητα σχηματισμού βλαστοκύστης, ενώ η αυξανόμενη ηλικία του άνδρα επηρεάζει αρνητικά τη πιθανότητα γονιμοποίησης, βιοχημικής και κλινικής κύησης, καθώς και τη πιθανότητα γέννησης ζώντος τέκνου. Η συχνότητα των αποβολών δεν φαίνεται να επηρεάζεται από κανέναν από τους παράγοντες που αναλύθηκαν, ούτε από τις παραμέτρους του σπέρματος ούτε από την ηλικία του πατέρα.

Συνοψίζοντας τα κυριότερα αποτελέσματα, διαπιστώσαμε ότι η αυξανόμενη ηλικία του άνδρα, η μειωμένη προωθητική κίνηση και ο μειωμένος αριθμός των σπερματοζωαρίων στο αρχικό δείγμα, ακόμη και εν απουσία του γυναικείου παράγοντα υπογονιμότητας, επηρεάζουν ξεχωριστά σημαντικές εμβρυολογικές και κλινικές παραμέτρους και συνολικά το αποτέλεσμα του κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης. Υπάρχει μια ισχυρή βιολογική βάση στην επίδραση τόσο του “γηρασμένου” όσο και του “αργού” σπερματοζωαρίου που συζητήθηκε εκτενώς στη μελέτη μας και τα αποτελέσματα αυτά, μαζί με την επιστημονική τους αιτιολόγηση, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της γονιμότητας, ακόμη και όταν φαινομενικά διαφαίνεται ότι μπορούμε να τα παρακάμπτουμε μέσω της μικρογονιμοποίησης.

Σύνδεσμος UroToday

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Facebook
Twitter
LinkedIn